Orzeczenie Trybunału z 18 lutego 2008 r. (archiwalne) - Pozbawienie strony możliwości obrony jej praw

29.12.2016

Teza orzeczenia z 18.II.2008 r.

1. Nie zachodzi nieważność zaskarżenia wyroku I instancji z tego powodu, że apelację
wniesiono  przed  sporządzeniem  uzasadnienia  zaskarżonego  wyroku.  Strona  nie  ma
obowiązku  wskazywania  w  apelacji  uchybień  lub  niedokładności  w  uzasadnieniu
zaskarżonego  wyroku,  ani  nie  musi  się  w  tym  celu  uprzednio  zapoznać  z  tym
uzasadnieniem.

2.  Wniesienie  apelacji  przed  sporządzeniem  uzasadnienia  nie  stoi  także  w
sprzeczności z przepisami, które wskazują tylko termin ad quem, po upływie którego
strona traci prawo do skargi, natomiast nie ograniczają strony w ten sposób, by po
ogłoszeniu sentencji, a przed rozpoczęciem biegu terminu nie mogła wnieść skargi.

3. O pozbawieniu strony możliwości obrony swoich praw można mówić wówczas, gdy
stronie  uniemożliwiono  działanie  w  procesie  osobiście  bądź  za  pośrednictwem
pełnomocnika,  przedstawiciela  ustawowego  lub  kuratora.  Pozbawienie  strony
możności  obrony  jej  praw  zachodzi  także  wówczas,  gdy  ze  względu  na  uchybienia
formalne  strona  pozbawiona  została  możności  brania  udziału  w  sprawie  oraz
zgłoszenia twierdzeń faktycznych, wniosków dowodowych i zarzutów.

Orzeczenie_TA_II_2008_Pozbawienie_strony_mozliwosci_obrony_jej_praw - 196 kb [Otwórz ] [Pobierz].