Orzeczenie Trybunału z 18 lutego 2019 r. - odpowiedzialność klubu za zachowanie kibiców

24.02.2021

Teza wyroku z 18.II.2019:
 
Jest również  bezsporne, że odpowiedzialność za zachowanie swoich kibiców Klub ponosi na zasadzie ryzyka. Wprowadzenia z art. 4 Regulaminu Dyscyplinarnego .…… wynika, że regułą jest odpowiedzialność na zasadzie winy za przewinienia popełnione umyślnie, a w przypadkach przewidzianych w regulaminie, także za przewinienia nieumyślne (§1), to jednak osoby prawne, a w tym wypadku jest nią Klub ……… S.A., za przewinienia dyscyplinarne swoich kibiców (podobnie jak swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego i działaczy) odpowiadają na zasadzie ryzyka (§2 art. 4). W związku z tym wszelkie próby odwołania się Skarżącego do braku winy bądź niedostosowania wysokości kary do stopnia winy Klubu nie mogą być uwzględnione. Sam fakt podnoszonego przez Klub nieudowodnienia mu w postępowaniu dyscyplinarnym jakichkolwiek nawet nieumyślnych działań, bądź zaniedbań Klubu związanych z organizacją meczu czy dystrybucją biletów nie jest wystarczającą przesłanka do traktowania ich jako okoliczności łagodzących, wpływających bezpośrednio na wysokość kary i które musiałyby być wzięte pod uwagę przez organy dyscyplinarne. Jeśli zatem stan faktyczny został ustalony w sposób prawidłowy […],  to stanowisko to wystarczającą podstawę do uznania przez organy dyscyplinarne odpowiedzialności Klubu i wymierzenia mu kary.

wyrok TA 18.02.2019 - 1055 kb [Otwórz ] [Pobierz].