Orzeczenie Trybunału z 19 września 2018 r. - udział podmiotów zainteresowanych w postępowaniu przez Trybunałem

24.02.2021

Teza wyroku z 19 września 2018 r.:
 
Zgodnie z art. 112 Regulaminu Dyscyplinarnego stroną postępowania jest nie tylko obwiniony, ale również inne podmioty, zwłaszcza zainteresowani, tj. ten, kogo w sposób bezpośredni dotyczy wynik postępowania. Nie może być wątpliwości co do tego, że wynik postępowania w sprawie weryfikacji wyniku przerwanego meczu na podstawie § 7 Uchwały, dotyczy zawsze obu drużyn. Skoro tak, to obie drużyny powinny były brać udział w postępowaniu.
[…]. Zespół Orzekający podziela pogląd Skarżącego, iż w postępowaniu dotyczącym weryfikacji wyniku meczu na podstawie § 7 Uchwały powinny czynnie uczestniczyć obie drużyny rozgrywające mecz, niezależnie od tego czy i jakie zarzuty stawiane są każdej z nich. Podstawę dla takiej konkluzji stanowi treść art. 112 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego oraz powołane wyżej postanowienia § 7 Uchwały. Skoro bowiem postanowienia § 7 Uchwały stanowią odpowiednik prawa materialnego i zawierają opis przesłanek odpowiedzialności klubu, i wskazują wyraźnie na znaczenie zachowań drużyny lub jej kibiców, to praktyka prowadzenia dwóch odrębnych postępowań przeciwko każdej z drużyn, bez udziału drugiej z nich, opisana w złożonym na rozprawie protokole posiedzenia ….. z ….. r. oraz na stronie 7 Orzeczenia, nie może być uznana za prawidłową. Taka praktyka narusza zasadę jawności i prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu.

Wyrok TA 19.09.2018 - 1361 kb [Otwórz ] [Pobierz].