Orzeczenie Trybunału z 27 lutego 2019 r. - Podpisywanie orzeczeń przez członków składu orzekającego

24.02.2021

Teza orzeczenia z 27.II.2019

[…] należy wskazać, że § 20 Regulaminu Dyscyplinarnego ….. stanowi, że: W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się pomocniczo przepisy kodeksu postępowania karnego. Gdyby zatem nawet przyjąć, czego Trybunał Arbitrażowy nie podziela, że brak jest obowiązku podpisania orzeczenia dyscyplinarnego przez wszystkich członków składu orzekającego w rozumieniu § 10 ust.7  Regulaminu Dyscyplinarnego ….., to obowiązek taki wynikać będzie z art.113 kpk, który stanowi, że: Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego, nie wyłączając przegłosowanego, chyba że orzeczenie zamieszczono w protokole.
 
Zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne podpisane zostało wyłącznie przez jedną osobę, tj. ….. jako Przewodniczącego posiedzenia Zarządu. Brak jest na dokumencie zaskarżonego orzeczenia dyscyplinarnego podpisów innych osób biorących udział w jego wydaniu,
 
Mając na uwadze powyższe okoliczności Trybunał Arbitrażowy stwierdza, że zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne z uwagi na brak jego podpisania przez wszystkich członkowi składu orzekającego jest nieważne w całości i jako takie podlega uchyleniu (art.83 Statutu Trybunału Arbitrażowego przy PKOL) wobec wszystkich osób, których ono dotyczy […].

wyrok TA 27.02.2019 - 1144 kb [Otwórz ] [Pobierz].