FAQ

Do właściwości Trybunału należą dwie kategorie spraw. Przede wszystkim Trybunał rozstrzyga spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych wydawanych przez polskie związki sportowe.

Ponadto Trybunał rozpoznaje spory jako stały sąd polubowny, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego na podstawie zgodnej woli stron poddania określonego sporu pod osąd Trybunału.

Wniesienie skargi do Trybunału możliwe jest w przypadku każdego ostatecznego orzeczenia dyscyplinarnego, wydanego przez polski związek sportowy.

Decyzją dyscyplinarną jest decyzja dotycząca odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodnika lub zespołu. Odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach polskich związków sportowych jest realizowana na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym. Regulaminem dyscyplinarnym jest akt prawny (o dowolnej nazwie) przyjęty lub wydany przez uprawniony organ związkowy, który określa m.in. podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyny zagrożone karą dyscyplinarną, rodzaje kar dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne i ich kompetencje oraz tryb postępowania dyscyplinarnego.

Karami dyscyplinarnymi mogą być między innymi:
 • upomnienie;
 • nagana;
 • dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia;
 • kara pieniężna;
 • przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej;
 • skreślenie ze związku;
 • wykluczenie ze związku.
Ostateczną decyzją dyscyplinarną jest decyzja właściwego organu polskiego związku sportowego, od której regulaminy nie przewidują dalszej wewnętrzzwiązkowej drogi odwoławczej.

Skarga do Trybunału nie przysługuje w sprawach dotyczących technicznych reguł gry.
Skarga do Trybunału przysługuje przede wszystkim stronie postępowania dyscyplinarnego. Regulaminy obowiązujące w danym polskim związku sportowym mogą przyznawać takie uprawnienie również innym podmiotom.

Dodatkowo, w sprawach dyscyplinarnych za stosowanie dopingu w sporcie, skarga do Trybunału przysługuje także Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).
Co do zasady skargę do Trybunału wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji dyscyplinarnej. Skarga wniesiona po tym terminie nie zostanie przyjęta do rozpoznania i nie wywołuje skutków prawnych.

Jeżeli niedotrzymanie wskazanego terminu nastąpi z przyczyn niezależnych od strony, możliwe jest zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu w terminie 7 dni od dnia, w którym ustała przeszkoda. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu konieczne jest wniesienie skargi.
Do skargi wnoszonej do Trybunału należy dołączyć:
 • kopię skarżonej ostatecznej decyzji dyscyplinarnej wraz z uzasadnieniem;
 • kopię decyzji dyscyplinarnej wydanej przez związkowy organ pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem;
 • w przypadku składania skargi przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej;
 • wszelkie inne dokumenty, które według skarżącego mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
Wpis w sprawach dyscyplinarnych jest ustalany w każdej sprawie indywidualnie przez Sekretarza Trybunału. Wyznaczenie wpisu następuje po wniesieniu skargi i jej sprawdzeniu pod względem formalnym.

Wysokość wpisu w sprawach dyscyplinarnych nie może być wyższa niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 20016 r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 r. wyniosło 3.899,78 zł. W chwili obecnej zatem wysokość wpisu od skargi wniesionej do Trybunału w sprawie dyscyplinarnej może wynieść maksymalnie 7.799,56 zł
Co do zasady w sprawach rozpatrywanych przed Trybunałem stronom oraz innym uczestnikom postępowania nie przysługuje zwolnienie od kosztów postępowania. Wpis w sprawach dyscyplinarnych musi być zatem w każdym wypadku wyznaczony, a ewentualne uwzględnienie sytuacji materialnej stron następuje poprzez modyfikacje jego wysokości w ramach kompetencji przyznanej Sekretarzowi Trybunału.

Do wniosku o częściowe zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisu strona dołącza dokumenty stwierdzające wysokość osiąganych dowodów, ogólną sytuację majątkową i życiową strony (np. kopię deklaracji podatkowej za ubiegły rok, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej itp.).

Zwolnienie z obowiązku wniesienia wpisu możliwe jest wyłącznie w przypadku udowodnienia przez stronę, że ze względu na jej sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, uiszczenie wpisu w określonej wysokości byłoby zbyt uciążliwe.
Od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w przypadku rażącego naruszenia prawa lub oczywistej niesłuszności orzeczenia.

Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem Trybunału w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej. Skarga kasacyjna jest następnie przekazywana wraz z aktami sprawy Sądowi Najwyższemu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Zgodnie z art. 13.2.1 Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz art. 13.2.1 Modelowych Reguł Antydopingowych w sprawach dotyczących naruszenia przepisów antydopingowych, związanych z uczestnictwem w międzynarodowych wydarzeniach sportowych lub w przypadkach dotyczących sportowców klasy międzynarodowej, od decyzji przysługuje odwołanie do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) w Lozannie.
Trybunał jest stałym sądem polubownym, działającym na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego. Trybunał jest zatem uprawniony do orzekania w sprawach, w których strony poddały spór pod jego rozstrzygnięcie (sprawy arbitrażowe).

Poddanie sporu pod osąd Trybunału następuje w pisemnej umowie (zapis na sąd polubowny), w której określony zostaje przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Właściwość Trybunału zaktualizuje się jednak wyłącznie w przypadku jego wyraźnego wskazania jako właściwego do rozstrzygnięcia danego sporu.

Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je regulamin Trybunału obowiązujący w dacie zawarcia zapisu na sąd polubowny.
W sprawach arbitrażowych konieczne jest wniesienie wpisu, który w sprawach majątkowych jest zależny od wartości przedmiotu sporu.

Wpis stosunkowy w sprawach majątkowych wynosi 4% wartości przedmiotu sporu i nie może być wyższy niż 50.000 zł.

W sprawach o prawa niemajątkowe albo w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, Sekretarz Trybunału określa wpis tymczasowy, który nie może być niższy niż 500 zł i wyższy niż 20.000 zł. Wpis ostateczny jest ustalany w orzeczeniu kończącym sprawę przez Zespół Orzekający.

W sprawach rozpatrywanych przed Trybunałem stronom oraz innym uczestnikom postępowania nie przysługuje zwolnienie od kosztów postępowania.