Orzeczenie Trybunału z 6 maja 2019 r. - zasada dwuinstancyjności postępowania dyscyplinarnego

02.03.2021

Teza wyroku z 6 maja 2019 r.:
 
Nie budzi wątpliwości fakt, że orzeczenie Zarządu ….. choć formalnie ma charakter nadzorczy, to w istocie nie spełnia tych wymogów, albowiem organ ten zupełnie nie ustosunkował się do podniesionych w skardze zarzutów a nadto rozszerzył zakres postępowania odwoławczego o zachowania skarżącego, mające miejsce po wymierzeniu mu kary dyscyplinarnej a które nie było przedmiotem postępowania dyscyplinarnego przez organem I instancji . Takie działanie w sposób oczywisty narusza zasadne dwuinstancyjności postępowania dyscyplinarnego, wyrażoną w art. 45b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (tekst jedn. Dz., U. z 2018 r., poz. 1263 z późn.zm.) i powtórzoną w § 51 ust. 1 regulaminu dyscyplinarnego.

wyrok TA z 6 maja 2019 r. - 481 kb [Otwórz ] [Pobierz].