Obniżenie maksymalnej wysokości wpisu w sprawach dyscyplinarnych - uchwały Rady Trybunału z 07 oraz 10 kwietnia 2017 r. –

11.07.2017

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Sekretarza Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl – adwokata Piotra R. Graczyka - dnia 07 kwietnia 2017 r. Rada Trybunału podjęła uchwałę w przedmiocie obniżenia maksymalnej wysokości wpisu pobieranego od strony inicjującej przed Trybunałem postępowanie w sprawie dyscyplinarnej.
 
Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Trybunału maksymalna wysokość wpisu w sprawach dyscyplinarnych wynosi obecnie 5.000,00 zł zamiast dotychczasowej kwoty 7.500,00 zł.
 
Zgodnie z art. 45c ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 176) wysokość wpisu od skargi do Trybunału nie może być wyższa nie dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 lutego 2017 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4.047,21 zł. Wysokość wpisu od skargi wniesionej do Trybunału w sprawie dyscyplinarnej może wynieść, zgodnie z ustawą o sporcie, maksymalnie 8.094,42 zł.
 
Jednocześnie przypominamy, że wpis w sprawach dyscyplinarnych każdorazowo ustalany jest przez Sekretarza Trybunału po wpływie pisma inicjującego postępowanie.
 
Obniżenie wysokości wpisu możliwe jest w przypadku złożenia przez stronę stosownego wniosku oraz po wykazaniu zasadności obniżenia wpisu poprzez przedłożenie dokumentów przedstawiających sytuację finansową, życiową i rodzinną wnioskodawcy.
 
Zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu Kosztów Trybunału, w sprawach rozpoznawanych przed Trybunałem stronom oraz innym uczestnikom postępowania nie przysługuje całkowite zwolnienie od kosztów - wpis musi być w każdym przypadku ustalony i opłacony, a ewentualne uwzględnienie sytuacji materialnej stron następuje poprzez modyfikacje jego wysokości.
 
Zgodnie z uchwałą Rady Trybunału z 10 kwietnia 2017 r., minimalna wysokość wpisu w sprawach dyscyplinarnych wynosi 1.000,00 zł.