Orzeczenie Trybunału z 11 czerwca 2008 r. (archiwalne) - Cechy regulaminowe spraw dot. ważności kontraktu

29.12.2016

Teza orzeczenia z 11.VI.2008 r.

1.  Sprawy  dotyczące  ważności,  zawarcia  i  rozwiązania  kontraktu  o  profesjonalne
uprawianie  danej  dyscypliny  sportu  mają  w  zasadzie  charakter  cywilny.  Jednak  ich
wyjątkowy charakter z uwagi na ich znaczenie, w szczególności w zakresie formalnego
potwierdzenia uprawnień zawodnika do udziału w rozgrywkach w konkretnym klubie
sportowym, brak możliwości udziału zawodnika w rozgrywkach w więcej niż jednym
klubie w sezonie rozgrywkowym, a także ograniczenie czasowe w możliwości zmiany
barw  klubowych  powodują,  że  na  podstawie  regulacji  wewnątrzzwiązkowych,  z
przyczyn związanych z organizacją rozgrywek, sprawy dotyczące ważności kontraktu
nabierają cech regulaminowych.

2.  Zawodnik  ma  prawo  wystąpić  do  organów  polskiego  związku  sportowego  z
wnioskiem o rozwiązanie kontraktu z powodu zdegradowania klubu do niższej klasy
rozgrywkowej,  jeżeli  np.  jego  kontrakt  przewidywał  jedynie  reprezentację  klubu  w
najwyższej  klasie  rozgrywkowej.  Decyzja  w  tym  przedmiocie  powinna  być
podejmowana indywidualnie z uwzględnieniem sytuacji zawodnika i treści zawartego
kontraktu,  a  także  z  uwzględnieniem  wszystkich  okoliczności  sprawy,  także
dotyczących  czynów  korupcyjnych  i  okresu  w  jakim  miały  one  miejsce,  oraz  stanu
świadomości zawodnika w tym zakresie.

Orzeczenie_TA_VI_2008_Cechy_regulaminowe_spraw_dot_waznosci_kontraktu - 209 kb [Otwórz ] [Pobierz].