Orzeczenie Trybunału z 23 lipca 2008 r. (archiwalne) - Odpowiedzialność dyscyplinarna a zasada in dubio pro reo

29.12.2016

Teza orzecznia z 23.VII.2008 r.

1. Władze korporacyjne mają prawo do własnej regulacji kwestii przedawnienia. Skoro
odpowiednie  władze  polskiego  związku  sportowego  wprowadziły  takie  regulacje  do
swoich aktów prawnych - to istnieje obowiązek ich zastosowania.

2.  Zasadą  powinno  być  stosowanie  przepisów  obowiązujących  w  chwili  popełnienia
czynu, zaś wyjątki od tej zasady mogą być stosowane o ile wprowadzono je w czasie,
gdy na mocy jeszcze obowiązujących przepisów - przedawnienie nie nastąpiło.

3.  Korupcja  i  doping  są  zbrodniami wobec  uczciwej  rywalizacji  sportowej  i  powinny
być  bezwzględnie  i  bezzwłocznie  ścigane,  a  sprawcy  tych  czynów  winni  ponosić
odpowiedzialność.  Jednakże  ściganie  to  powinno  rozpocząć  się  już  na  etapie
związkowego  kształtowania  przepisów  antykorupcyjnych.  Brak  jednoznacznych  i
czytelnych uregulowań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sprawia bowiem,
że jedna z podstawowych zasad postępowania karnego  -  in dubio pro reo, może być
skutecznie podnoszona przez podmioty naruszające elementarne zasady fair play.

Orzeczenie_TA_VII_2008_Odpowiedzialnosc_dyscyplinarna_a_zasada_in_dubio_pro_reo - 262 kb [Otwórz ] [Pobierz].