Orzeczenie Trybunału z 3 grudnia 2019 - uchybienie terminowi na wniesienie skargi jako brak nieusuwalny

24.02.2021

Teza z 3 grudnia 2019 r.
 
[…] Braki o charakterze nieusuwalnym powodują konieczność skierowania sprawy na posiedzenie w celu pozostawania środka odwoławczego bez rozpoznania. Chodzi tu o sytuację, gdy środek odwoławczy został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy prawa, a także gdy jego przyjęcie nastąpiło na skutek niezasadnego przywrócenia terminu. W tym ostatnim przypadku kontrola przeprowadzana z urzędu przez sąd odwoławczy wynika z faktu, że na postanowienie sądu pierwszej instancji o przywróceniu terminu wniesienia środka odwoławczego nie przysługuje zażalenie”.
 
Jak przy tym ustalił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lipca 2018 r. (IV KK 368/17; SIP – LEX) – „Rozpoznanie apelacji wniesionej po terminie powoduje, że wyrok sądu odwoławczego dotknięty jest uchybieniem stanowiącym bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k.”
 
Mając powyższe na uwadze, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że  w niniejszej sprawie, termin na wniesienie skargi do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, wynosi 14 dni i jest liczony od dnia doręczenia stronie skarżącej, zaskarżonej decyzji.

Wyrok TA 3.12.2019 - 260 kb [Otwórz ] [Pobierz].